Polityka prywatności

 1. DEFINICJE:1.1 Administrator 
   1. – AFNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 18, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000384939; NIP: 6762439890; tel.: 12 312 53 49;

  1.2 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;

  1.3 Osoba, której dane dotyczą – osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, np. klient Administratora lub osoba kontaktująca się z Administratorem w imieniu jego kontrahenta;

  1.4 Polityka – niniejsza polityka prywatności;

  1.5 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które stosuje Administrator;

  1.6 Ustawy zawodowe adwokatów/radców prawnych – ustawa z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze i ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, w szczególności w zakresie, w jakim modyfikują zasady przetwarzania danych osobowych w stosunku do RODO.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:2.1 Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i została skonstruowania na podstawie i w zgodzie z przepisami prawa, w tym RODO i Ustawami zawodowymi adwokatów i radców prawnych, w szczególności w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej i tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Polityka zawiera również klauzule informacyjne w odniesieniu do poszczególnych kategorii Osób, których dane osobowe dotyczą. Polityka jest dostępna na stronie internetowej Administratora: https://afnet.com.pl/polityka-prywatnosci/.

2.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, której dane dotyczą.

2.3 Administrator zbiera i przetwarza dane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce i w zakresie oraz przez okres nie dłuższy niż niezbędny do tych celów.

2.4 Nadto Administrator zapewnia, iż przetwarza dane sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2.5 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 12 312 53 49, adresem e-mail: biuro@afnet.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem: AFNET Sp. z o.o. ul. opolska 18, 31-323 Kraków.

2.6 Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. Dane kontaktowe znajdują się w pkt 2.5 powyżej.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

3.1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW:

CELE PRZETWARZANIA,

PODSTAWA PRAWNA,

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.       wykonania umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b.       ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c.        komunikacji, tj. przekazania informacji o działalności i możliwych formach współpracy oraz o organizowanych przez Administratora szkoleniach, konferencjach itp. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. w ramach usług IT czy usług biura rachunkowego lub innym osobom/podmiotom zaangażowanym w realizację zawartej z Panią/Panem umowy, w tym personelu Administratora.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane do celów komunikacji, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków, okres przechowywania wynosi 3 lata od końca roku, w którym zakończyło się realizowanie usług, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Przez „zakończenie realizowania usług” rozumie się zakończenie świadczenia przez firmę usługi w zakresie obsługi informatycznej dla Pani/Pani.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby komunikacji.

Prawo sprzeciwu nie przysługuje Pani/Panu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez personel Administratora w związku z udzielaniem pomocy informatycznej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne i opcjonalne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG Administrator może przekazywać Pani/Pana dane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich poza EOG, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych w przypadku podmiotów z terenu USA. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

 

 • 3.2 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW, W TYM DOSTAWCÓW – OSÓB KONTAKTOWYCH WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW:

CELE PRZETWARZANIA,

PODSTAWA PRAWNA,

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.       komunikacji w bieżących sprawach, w tym w celu wykonywania umów między Administratorem a Pani/Pana  pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami/kontrahentami poprzez wskazane przez nich osoby kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

b.       ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami dotyczącymi umowy pomiędzy Administratorem a Pani/Pana  pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, jeżeli powstanie pomiędzy stronami umowy spór w związku z umową – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c.        komunikacji w celu przekazania informacji o działalności i możliwych formach współpracy oraz o organizowanych przez Administratora szkoleniach, konferencjach itp. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami/współpracownikami klientów/kontrahentów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 ŹRÓDŁO DANYCH Pani/Pana dane Administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. w ramach usług IT czy usług biura rachunkowego lub innym osobom/podmiotom zaangażowanym w realizację zawartej umowy między Administratorem a Pani/Pana  pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, w tym personelu Administratora.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej między Administratorem a Pani/Pana  pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, a po tym okresie, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora powstałych w związku z tą umową.

W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane do celów komunikacji, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków, okres przechowywania wynosi 3 lata od końca roku, w którym zakończyło się realizowanie usług, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Przez „zakończenie realizowania usług” rozumie się zakończenie świadczenia przez firmę usługi w zakresie obsługi informatycznej dla Pani/Pani.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi lub dostarczonych Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę/podmiot, który Pani/Pan reprezentuje, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Administrator nie zrealizuje żądań w przedmiocie dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej lub tajemnicy radcy prawnego.

Administrator nie ma również obowiązku powiadomienia Pani/Pana o sprostowaniu  lub usunięciu Pani/Pana danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzane dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby komunikacji.

Prawo sprzeciwu nie przysługuje Pani/Panu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez personelu Administratora w związku z realizacją usług informatycznych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i opcjonalne.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich poza EOG, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych w przypadku podmiotów z terenu USA. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

 

 

 

 • 3.3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW USŁUG I INNYCH KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA:

CELE PRZETWARZANIA,

 

PODSTAWA PRAWNA,

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.       wykonania zawartej między Administratorem a Panią/Panem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b.       ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c.        komunikacji, tj. przekazania informacji o działalności i możliwych dalszych formach współpracy oraz o organizowanych przez Administratora szkoleniach, konferencjach itp. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu relacji z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. w ramach usług IT czy usług biura rachunkowego lub innym osobom/podmiotom zaangażowanym w realizację zawartej z Panią/Panem umowy, w tym personelu Administratora.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane do celów komunikacji, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu okres przechowywania wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Przez „zakończenie postępowania” rozumie się zakończenie świadczenia przez adwokata lub radcę prawnego świadczenia usługi w zakresie danej sprawy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Administrator nie zrealizuje żądań w przedmiocie dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy handlowej.

Administrator nie ma również obowiązku powiadomienia Pani/Pana o sprostowaniu  lub usunięciu Pani/Pana danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzane dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby komunikacji.

Prawo sprzeciwu nie przysługuje Pani/Panu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez pracownika w związku z udzielaniem pomocy technicznej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne i opcjonalne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich poza EOG, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych w przypadku podmiotów z terenu USA. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

 

 

 

3.5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH REKRUTACJI:

CELE PRZETWARZANIA,

 

PODSTAWA PRAWNA,

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 a.       w celu należytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnieniem w sytuacji, gdy oferowaną przez Administratora formą zatrudnienia jest umowa o pracę – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 221 Kodeksu pracy).

b.       w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w sytuacji, gdy oferowaną przez Administratora formą współpracy jest umowa cywilnoprawna – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

c.        w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w sytuacji podania danych osobowych poza zakresem wymaganym przez Administratora  i przez przepisy prawa, w tym prawa pracy, jak również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w zakresie umowy o pracę, jako oferowanej formy zatrudnienia – także art. 221a-1b Kodeksu pracy). Czynnością potwerdzającą wyrażenie zgody jest przesłanie przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych (CV lub/i listu motywacyjnego lub/i innych dokumentów) do Administratora.

d.       w celu weryfikacji Pani/Pana umiejętności i zdolności w związku z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na weryfikacji kandydatów w ramach rekrutacji i ewentualnym ustaleniu warunków zatrudnienia/współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

e.       w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. w ramach usług IT czy usług HR lub innym osobom/podmiotom zaangażowanym w proces Pani/Pana rekrutacji, w tym personelu Administratora.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział, chyba że wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę. Po tym okresie, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, okres przechowywania wynosi 2 lata od momentu ich zebrania, chyba że wcześniej zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby komunikacji.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym:

 a.       w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy w przypadku zatrudnienia w ramach umowy o pracę – przez przepisy prawa,

b.       w zakresie danych wskazanych przez Administratora w przypadku nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora.

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie, jak również w celach przyszłej rekrutacji jest dobrowolne i opcjonalne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich poza EOG, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych w przypadku podmiotów z terenu USA. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. 

 

 • 3.6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KONTAKT Z ADMINSTRATOREM POZA SERWISEM INTERNETOWYM ADMINISTRATORA, NIEZWIĄZANY Z ZAWARTĄ UMOWĄ LUB ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI PRAWNYMI:

CELE PRZETWARZANIA,

 

PODSTAWA PRAWNA,

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 a.       nawiązania kontaktu przez Administratora w zakresie obsługi sprawy, której dotyczy kontakt – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy związanej z działalnością gospodarczą Administratora i prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Panią/Pana do Administratora w związku z tą działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

b.       komunikacji w celu przekazania informacji o działalności i możliwych formach współpracy oraz o organizowanych przez Administratora szkoleniach, konferencjach itp. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. w ramach usług IT lub innym osobom/podmiotom zaangażowanym w realizację zawartej umowy między Administratorem a Pani/Pana  pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, w tym personelu Administratora i adwokatów lub radców prawnych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji, np. odpowiedzi na zapytanie, wymiany korespondencji, a po ustaniu relacji przez okres 1 roku, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 Administrator nie zrealizuje żądań w przedmiocie dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy handlowej.

Administrator nie ma również obowiązku powiadomienia Pani/Pana o sprostowaniu  lub usunięciu Pani/Pana danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzane dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby komunikacji.

 Prawo sprzeciwu nie przysługuje Pani/Panu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i opcjonalne.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich poza EOG, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych w przypadku podmiotów z terenu USA. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

 

 • 3.7 ZASADY PRZETWARZANIA DANCYH OSOBOWYCH – PRZEZ SERWIS INTERNETOWY ADMINISTRATORA, PROFILE NA PORTALACH LINKEDIN I FACEBOOK :    
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:4.1 Niniejsza polityka podlega bieżącej aktualizacji i weryfikacji przez Administratora.

4.2 Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 roku.

Kontakt

Napisz do nas

Chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą? Wypełnij formularz.

Jesli nie lubisz formularzy to możesz skorzystać z innych form kontaktu, które znajdziesz poniżej.

Lokalizacja

}

pon – pt. 8:00 – 16:00


  Kliknięcie “Wyślij” oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz telefoniczną na wskazany przeze mnie adres email oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od AFNET Sp. z o.o. KRS 0000384939, REGON: 121519010, NIP: 6762439890.